BIBLICKÝ ARMAGEDDON

ZJEVENÍ 16: 14,16

Bible obsahuje sbírku prastarých židovských legend.

Jelikož se jedná o nejrozšířenější knihu světa, stala se propojovacím článkem mezi ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM LIDSTVA a jeho ABSOLUTNÍ BOŽÍ MANŽELKOU AUM a její svatou císařskou administrativou celosvětových svědků Jehovových.

POUZE SVĚDKOVÉ JEHOVOVI DÍKY USILOVNÉMU STUDIU BIBLE BYLI SCHOPNI MENTÁLNĚ I SRDCEM POZNAT MESIÁŠE, AŽ PŘIJDE.

HLEDALI TOTIŽ PRAVDU O BOHU NEJVÍCE ZE VŠECH LIDÍ A NYNÍ JI DOSTÁVAJÍ I PŘESTOŽE K NÍ MĚLI JEŠTĚ DALEKO.

Bible byla psána mezi lety 1513 př.n.l. a rokem 98 n.l., ale nejstarší nyní dostupné svitky k překladům do moderního jazyka jsou někdy z roku 200 př.n.l., není tedy možné říci, že máme úplně přesné jak překlady, tak přepisy do stále modernějšího a modernějšího jazyka.

Nejsme již schopni rozumět úplně myšlení našich prastarých rodových předků, protože nemáme přesná znění jejich vyjadřování. Češi pocházejí z Adama a Evy a Abrahama a Jákoba a z rodu SVAROHA AUM (SVAROH = v překladu NEBESKÝ, AUM = ROVNOVÁHA), v jehož těle se nacházel ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA (byl v tomto těle brutálně ukřižován a upálen) a jeho syn OTEC NEBESKÝ (OTEC je jméno), který se narodil jako Žid královského rodu jména SVAROH AUM po svém otci a měl po své smrti umučením jediného syna SVAROGA AUM, který byl dán do výchovy římskému senátorovi afrického rodu a germánské ženě. Mluvil proto starogermánsky. V 1. století n.l. patřili předkové Čechů mezi metropolitní Židy, které odváděl Ježíš Kristus původním jménem JEHOSHUA SVAROG a jeho otec SVAROG AUM a jeho otec OTEC NEBESKÝ (již v nebesích) do Bohemie. Kristovi potomci, kterých bylo 24, se usadili ve středu Bohemie jako velekněžský rod STRÁŽCŮ SVATÉHO GRÁLU, v nynějších Čechách na Pardubicku. Byli vyvražděni a někteří odtud vyhnáni a rozkradeni do otroctví v roce 200 n.l. Starogermány, někteří přežili mezi Starogermány, někteří utekli na východ a vrátili se jako patriarchální rod Praotce Čecha, kterým byl reinfernovaný prvorozený syn Ježíše Krista a Marie Magdalény Marten Svarog. Kristův rod STRÁŽCŮ SVATÉHO GRÁLU se proto nachází z největší části v Čechách.

Bohužel hrůzostrašným sadistickým historickým násilím 

na něm ztratil paměť.

Máme výpadky historické paměti, která se nyní bude doplňovat.

Bible není přesná. Není přesná ani ve STarém ani v Novém Zákoně.

Po staletí se měnil jazyk a písmo a Židé byli mezitím několikrát v otroctví a měli svoje náboženství zakázané. Jejich spisy ničili váleční zločinci na jejich národě. Sepisovali je pak po paměti velice nepřesně a většinou v pozměněném jazyce.

V Egyptě, kde byli otroky 430 let měli zakázanou gramotnost a při zotročení byli vyvražděni všichni jejich starší soukmenovci. Byli šokem obřezáni a museli tvrdit všem svým potomkům, že obřízku jim nařizuje jejich Bůh, ačkoli to nikdy nebyla pravda. Tato legenda se dostala do Starého Zákona a dodnes se židé obřezávají a mrzačí se na penise.

Ztratili paměť. 

Mojžíš, který zapisoval prastarou historii lidstva, nebyl vychováván jako Izraelita a sbíral střípky paměti národa, který už nevěděl kdo přesně je. Sbíral legendy Egypťanů, kteří se vyvražďovali na trůně a měnili si historii a Izraelity pohrdali.

Tím chceme říci, že i proroctví v Bibli jsou legendární a jejich popis se nemusí shodovat se skutečností.

O Armageddonu Bible mluví jako o místě, na kterém Bůh shromáždí všechny národy k velké válce Boha Všemohoucího.

Armageddon byla celosvětová válka, která trvala s veškerým zbrojením a psychotronických pokusech na lidech s jejich zdravím a sakralitou více jak 100 let. Intenzívní psychotronické pokusy na lidech na celých národech se začaly dělat už od druhé světové války ve 30. letech 20. století. Vehnali Německo do celosvětové války. Potom se děly intenzívní psychotronické pokusy na Židech v koncentračních táborech a na dětech z programu LEBENSBORN.

V Americe se děly pokusy v tajných lékařských a vězeňských mučicích zařízeních většinou na nezvěstných, na pacientech psychiatrických, na dětech z dětských domovů a na bezdomovcích a vězních a od 70. let v České Republice postupně na celém národě psychotronickou šaríou. Děly se tady psychotronické pokusy s léky s negativními účinky navázanými na psychotronické popravy.

Děly se i jinde, neboť frekvenční zločinci zkoušeli celé psychotronické sítě nad jednotlivými oblastmi a dívali se jaké zdravotní potíže a nálady a národní postoje budou mít obyvatelé nejvíce.

Frekvenční zbraně se testovaly na obrovském vzorku světové populace.

Biblické proroctví o tom, že Bůh shromáždí národy k poslední celosvětové válce, se naplnilo tak, že byla celosvětově psychotronicky zaměřena plasmovými paprsky MATRONA SVAROHAUM 

a její domy a rodina. Většina bojů posledních let se tudíž odehrávala o MATRONU SVAROHAUM a několik lidí okolo ní. 

Více Bible o této válce nemluví.

Každopádně končí vítězstvím BOHA, který přebírá postupně vládu nad planetou Zemí GAIOU - BOHEMIÍ skrze BOŽÍ MLÝNY L'MURTENETU.

Zjevení 21: 3,4